Jak wyliczyć kwotę podatku?

Sposób wyliczenia kwoty podatku na podstawie informacji z serwisu transakcyjnego Bossa.pl oraz BossaFX.pl

Jak wyliczyć kwotę podatku na podstawie informacji z serwisu transakcyjnego (akcje, kontrakty)?

 1. W opcji [Historia Papierów] wybrać prawidłowy zakres dat za dany rok podatkowy: przykładowo rok 2013 daty od 21.12.2012 do 20.12.2013 związane jest to z terminem rozliczeń transakcji (dla akcji i PDA w D+2) następnie zaznaczyć opcje [Wszystkie transakcje] dalej [Eksportuj do CSV] i zapisać plik na dysku.

Uwaga! Proszę pamiętać o obligacjach i prawach poboru - dla nich termin rozliczeń to D+2 (jeśli zawarte były transakcje na granicach tych okresów należy pamiętać o dodaniu lub usunięciu tych transakcji). Kontrakty terminowe i opcje rozliczają się w dniu zawarcia transakcji.

 1. Plik .csv należy otworzyć w Excelu , ewentualnie zaimportować go [Dane -> Pobierz dane zewnętrzne -> Importuj plik tekstowy] w typie należy wybrać [Wszystkie pliki], jako separator należy zaznaczyć [Średnik].

 2. Wprowadzić transakcje kupna z lat poprzednich dla papierów wartościowych, które zostały sprzedane w danym roku podatkowym (wartości transakcji z prowizją maklerską).

 3. Wprowadzić zapisy na rynku pierwotnym (zapisy na nowe akcje, zapisy w ramach PP, odpowiedzi na wezwanie) te które nie są widoczne w [Historii Papierów]. Do sprawdzenia kosztów nabycia dla w/w operacji może być pomocna „Historia Finansowa”.

Mniejsze podatki z IKE i IKZE

Zyskaj bieżące i przyszłe korzyści podatkowe

 

 1. Dla rachunków pochodnych wprowadzić operacje wygasania pochodnych instrumentów finansowych.

 2. Usunąć transakcje kupna papierów wartościowych, które zostały kupione, ale nie sprzedane w danym roku podatkowym.

 3. Usunąć transakcje dla papierów wartościowych kupionych przed 2004 rokiem nie podlegających opodatkowaniu.

 4. Wprowadzić dodatkową kolumnę do której przekopiować kierunki transakcji K i S, następnie zamienić K na -1, S na 1.

 5. Wstawić dodatkową kolumnę i wstawić wynik mnożenia: "wartość transakcji po prowizji" razy -1(K) lub +1(S). Zsumować wszystko.

 6. Dla sprawdzenia można posortować transakcje według papierów i policzyć wynik finansowy dla każdego papieru osobno( i zsumować). Wynik z tych działań musi być taki sam jak w pkt 8. Sprawdzić czy ilość kupionych i sprzedanych papierów jest dokładnie taka sama.

 7. Uzyskany wynik z pkt 8 należy:

 • powiększyć o zwroty z daytradingu z [Historii Finansowej].

 • pomniejszyć o opłaty za: prowadzanie rachunku, przechowywanie papierów, serwisy (posiadane pakiety) z [Historii Finansowej].

 1. W przypadku gdy wyliczony dochód różni się od wartości podanych w przesłanych PIT-8C prosimy o przekazanie obliczeń wraz z opisem problemu za pośrednictwem formularza [Kontakt].

Jak wyliczyć kwotę podatku na podstawie informacji z serwisu transakcyjnego BossaFX (MT4)?

 1. Uwaga! Licząc wartość przychodu do opodatkowania należy uwzględnić wszystkie subrachunki - mikrolotowy i konkursowy.

 2. W opcji [Historia rachunku] należy kliknąć prawy przycisk myszy, wybrać opcję [inny okres] od: 01.01.2013 do 31.12.2013. Po wygenerowaniu transakcji z zadanego okresu należy kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję [Zapisz raport] wybrać typ pliku: HTML.

 3. Wygenerowany plik należy otworzyć w przeglądarce internetowej, zaznaczyć dane [Ctrl + A], skopiować [Ctrl + C]. Skopiowane dane należy wkleić do Excela [Ctrl + V].

 4. Zamienić kropki na przecinek [Edycja -> Zamień -> Zamień wszystko], usunąć wiersze gdzie znajdują się: buy limit, buy stop, sell limit, sell stop, wpłata gotówki, przelew.

 5. Zsumować kolumny [Swap] oraz [Wynik], po zsumowaniu danych otrzymamy Zysk/Stratę w danym roku podatkowym. Otrzymany wynik należy pomniejszyć o zapłaconą prowizję od zleceń telefonicznych.

Uwaga! W celu policzenia przychodu oraz kosztu uzyskania przychodu należy przekopiować kolumnę z wynikiem otrzymanym po zsumowaniu kolumn [Swap] oraz [Wynik], zaznaczoną kolumnę kopiujemy [Ctrl + C] i wklejamy [Edycja -> Wklej specjalnie -> Tylko wartości]. Otrzymane dane należy posortować rosnąco. Po zsumowaniu wartości ujemnych otrzymamy koszt uzyskania przychodu, po zsumowaniu wartości dodatnich otrzymamy przychód.

 1. Po odjęciu od przychodu kosztów uzyskania przychodu otrzymamy zysk bądź stratę w danym roku podatkowym. Otrzymana wartość powinna być identyczna jak w punkcie 4 oraz dokładnie odpowiadać zyskowi/stracie z PIT-8C.

 2. W przypadku gdy wyliczony dochód różni się od wartości podanych w przesłanych PIT-8C prosimy o przekazanie obliczeń wraz z opisem problemu za pośrednictwem opcji [Skrzynka pocztowa] z poziomu programu BossaFX.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1