Korzyści

amIKE = rachunki IKE i IKZE + zarządzanie DM BOŚ

amIKE to usługa zarządzania przez DM BOŚ środkami na rachunkach maklerskich IKE/IKZE. Czyli najpierw zakładasz IKE i/lub IKZE, potem umawiasz się z nami na zarządzanie tymi rachunkami. Nie musisz być ekspertem od wszystkiego - jeśli nie masz czasu na inwestycje lub po prostu nie wiesz, co kupić czy sprzedać, zrobią to nasi zarządzający. 

Dowolność wpłat

Systematycznie lub okresowo do wysokości limitów IKE i IKZE

Funkcja autopilota

Specjaliści na bieżąco monitorują rynek i dokonują transakcji

Dopasowana strategia

Do okresu przejścia na emeryturę i akceptowanego poziomu ryzyka

Swoboda zmiany

W trakcie trwania usługi dla profilu zrównoważonego i akcyjnego

Dostęp online

Stały dostęp internetowy do zarządzanego rachunku

Możliwość rezygnacji

W dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Ryzyko inwestycyjne portfela Klienta wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej związane jest z ryzykiem Instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela oraz z możliwością stosowania aktywnej alokacji aktywów. Inwestowanie w instrumenty finansowe (akcje, obligacje, certyfikaty depozytowe) wiąże się z ryzykiem spadku ich kursów. Poziom kursów zależy od wzajemnych relacji podaży i popytu, które są wypadkową wyników osiąganych przez spółki, czynników makroekonomicznych oraz trudno przewidywanych zachowań inwestorów. Inwestowanie w derywaty, których nabycie lub zbycie jest uzależnione od wniesienia depozytu zabezpieczającego niesie za sobą ryzyko poniesienia straty na skutek niekorzystnych dla inwestora zmian kursów, przewyższającej wartość środków własnych inwestora. Szczegółowy opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ S.A. z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ S.A. w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem portfelem Klienta znajduje się w Załączniku nr 2 do „Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.” dostępnym w serwisie bossa.pl

Wybierz promocję 
i aktywuj amIKE

Wypróbuj za darmo

Brak opłat za zarządzanie przez pierwsze trzy miesiące od podpisania umowy.


Zawieszenie pobierania opłat za zarządzanie portfelami IKE/IKZE wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji, przez okres pierwszych 3 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelem dla IKE/IKZE. Klient może wybrać tylko jedną opcję: zwolnienie z opłaty przez 3 miesiące kalendarzowe lub obniżenie opłaty przez 12 miesięcy kalendarzowych.

Promocja amIKE

Obniż opłatę

Przez pierwsze 12 miesięcy niższe opłaty za zarządzanie rachunkiem.


Obniżenie opłat za zarządzanie portfelami IKE/IKZE o 1% w skali roku dla strategii DYNAMIKA, RÓWNOWAGA, DEKADA a o 0,1% w skali roku dla strategii OCHRONA wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji, przez okres pierwszych 12 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelem dla IKE/IKZE. Promocja nie łączy się z promocją Wypróbuj za darmo.

Strategie inwestycyjne dla wymagających

Oferujemy 4 strategie o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego i różnym sugerowanym horyzoncie inwestycyjnym zależnym od okresu do emerytury. W każdej chwili dajemy możliwość zmiany strategii lub rezygnacji z usługi.

Ochrona

 • brak minimalnego limitu wpłaty
 • inwestycje w dłużne instrumenty finansowe, obligacje skarbowe
 • niski stopień ryzyka inwestycyjnego

Dekada

 • minimalny limit
  10 000 PLN
 • sugerowany horyzont inwestycyjny 10 lat do emerytury
 • inwestycje w akcje max. 30% portfela
 • umiarkowany stopień ryzyka inwestycyjnego

Równowaga

 • minimalny limit
  10 000 PLN
 • sugerowany horyzont inwestycyjny 20 lat do emerytury
 • inwestycje w akcje max. 50% portfela
 • umiarkowany stopień ryzyka inwestycyjnego

Dynamika

 • minimalny limit
  10 000 PLN
 • sugerowany horyzont inwestycyjny 30 lat do emerytury
 • inwestycje w akcje max. 70% portfela
 • średni stopień ryzyka inwestycyjnego

Pytania i odpowiedzi

W ramach aktywacji usługi amIKE można wybrać jedną z dostępnych promocji. Może to być albo zwolnienie z opłaty za zarządzanie przez 3 miesiące kalendarzowe (Wypróbuj za darmo), albo obniżenie opłaty za zarządzanie przez 12 miesięcy kalendarzowych o 1% w skali roku dla strategii DYNAMIKA, RÓWNOWAGA, DEKADA a o 0,1% w skali roku dla strategii OCHRONA (Obniż opłatę). Promocje nie łączą się. 

Tabela. Niższe opłaty za zarządzanie w promocji Obniż opłatę!

Strategia Opłata bez promocji Promocja Obniż opłatę
DYNAMIKA 2,9% 1,9%
RÓWNOWAGA 2,7% 1,7%
DEKADA 2,5% 1,5%
OCHRONA 0,5% 0,4%

 

Tak. W ramach aktywacji usługi amIKE można wybrać jedną z dostępnych promocji. Może to być albo zwolnienie z opłaty za zarządzanie przez 3 miesiące kalendarzowe (Wypróbuj za darmo), albo obniżenie opłaty za zarządzanie przez 12 miesięcy kalendarzowych o 1% w skali roku dla strategii DYNAMIKA, RÓWNOWAGA, DEKADA a o 0,1% w skali roku dla strategii OCHRONA (Obniż opłatę). Promocje nie łączą się. 

Tabela. Niższe opłaty za zarządzanie w promocji Obniż opłatę!

Strategia Opłata bez promocji Promocja Obniż opłatę
DYNAMIKA 2,9% 1,9%
RÓWNOWAGA 2,7% 1,7%
DEKADA 2,5% 1,5%
OCHRONA 0,5% 0,4%

 

Nie. W przypadku braku wpłat zarządzamy środkami które już są na rachunku IKE/IKZE.

Tak, biorąc pod uwagę długoterminowy cel inwestycji, po okresie 5 lat/10 lat opłata za Zarządzanie ulega obniżeniu. Przykładowo dla strategii DEKADA opłata zostanie zmniejszona z 2,5% do 2,0% po 5 latach i 1,5% po 10 latach.  

 

Szczegóły zawiera Tabela opłat i prowizji

Posiadane przez Klienta zniżki z tytułu prowizji maklerskich dotyczą jedynie zleceń, które Klient składa samodzielnie. Wszyscy Klienci amIKE korzystają z obniżonej prowizji maklerskiej w stosunku do prowizji standardowej. Dodatkowo brak jest limitów minimalnej prowizji.

Stawki prowizji maklerskich dla Klientów amIKE: 
Prowizja od transakcji dla rynku akcji - 0,30%, bez limitu 5 zł. 
Prowizja od transakcji na rynku Catalyst - 0,10%, bez limitu 5 zł. 
 

Wszystkie opłaty i prowizje maklerskie zawiera Tabela opłat i prowizji maklerskich DZA.

email
amike@bossa.pl
Telefon
+48 22 50 43 360
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
Oddziały

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Kalkulacje zamieszczone powyżej odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. DM BOŚ informuje, iż wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zamieszczone powyżej stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny DM BOŚ S.A.

Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady korzystania z ulg podatkowych jakie wiążą się z inwestowaniem środków na kontach IKE/IKZE, zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 200 z późn. zm.). DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym załącznik do Regulaminu. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

1/1