Słownik

Średnia ruchoma

Wskaźniki określające kierunek trendu. Budowane na podstawie cen w różnych perspektywach czasowych. Do najpopularniejszych średnich należą: prosta średnia ruchoma, liniowo ważona średnia ruchoma, wykładnicza średnia ruchoma i adaptacyjna średnia ruchoma.

Środki pieniężne

Pieniądze (banknoty i monety) oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia, oraz metale szlachetne, jeżeli nie są zaliczane do rzeczowych składników majątku obrotowego.

Środki trwałe

Stanowiące własność lub współwłasność jednostki nieruchomości (grunty, budynki, w tym także będące odrębną własnością lokale, budowle i inwestycje w obcych obiektach), maszyny, urządzenia, środki transportu, oraz inne kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmioty, a także inwentarz żywy o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, do środków trwałych jednostki zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli z innych przepisów wynika prawo dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) przez korzystającą z tych środków jednostkę.

Świece Japońskie

Japońska technika analizowania wykresów. Nazwa pochodzi od charakterystycznego kształtu symbolizującego pojedyncze notowanie, w którym zawierają się informacje o cenie otwarcia, zamknięcia, maksymalnej i minimalnej. Biały korpus świecy informuje, że cena otwarcia była poniżej zamknięcia (czyli w czasie rysowania świecy nastąpił wzrost), zaś czarny korpus świecy informuje, że cena otwarcia była powyżej ceny zamknięcia. Świece mogą tworzyć przeróżne formacje, mogące zapowiadać kontynuację lub zmianę trendu

1/1