Jeżeli jesteś nowym Klientem DM BOŚ SA, to informacje na temat otwarcia rachunku znajdziesz na stronie otwarcia rachunku.

 

Jeśli posiadasz rachunek w DM oraz masz podpisaną umowę ramową, to dokonasz otwarcia rachunku produktowego poprzez zakładkę [Dyspozycje] -> [Otwarcie rachunku].

 

Jeśli zaś masz rachunek w DM, ale nie posiadasz podpisanej umowy ramowej, to najpierw musisz ją podpisać. Szczegóły na stronie otwarcia rachunku.

Umowa Ramowa to podstawowy dokument, który umożliwia otwieranie rachunków inwestycyjnych oraz dostęp do Rejestru Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

 

Podpisanie Umowy Ramowej możliwe jest całkowicie online. 

 

Umowę Ramową można podpisać również:

 • osobiście

 • lub korespondencyjnie (poczta lub kurier).

Po aktywowaniu umowy w systemie DM BOŚ klient otwiera rachunki wypełniając odpowiedni formularz dostępny po zalogowaniu. Rachunek otwierany jest w ciągu 24 godzin w dni robocze, a umowa dostępna w systemie transakcyjnym w formie pliku PDF.

Wybierz jak chcesz podpisać umowę:

 

online 
Online

Umowę można podpisać całkowicie online.
Należy wypełnić wniosek rejestracyjny, otworzyć link otrzymany e-mailem i wgrać niezbędne dokumenty. 

osobiście 
Osobiście

Umowę można również podpisać osobiście (w centrali DM BOŚ lub jednym z naszych oddziałów).

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów.

 

korespondencyjnie 
Korespondencyjnie

 • Samodzielny wydruk gotowej umowy i wysyłka dokumentów przez klienta za pośrednictwem kuriera lub poczty (można również dostarczyć do jednego z naszych oddziałów) 

W przypadku wyboru opcji samodzielnego wydruku gotowej umowy i wysyłki przez klienta dokumentów należy kierować się poniższymi krokami:
 

 1. Zaloguj się do e-Wniosku (dane do logowania, czyli Identyfikator i Hasło tymczasowe, zostały przekazane w formularzu rejestracyjnym)
 2. Wydrukuj 2 egzemplarze Umowy Ramowej
 3. Podpisz oba egzemplarze Umowy Ramowej (w pozycji podpis Klienta prosimy o złożenie czytelnego wzoru podpisu zawierającego pełne imię i nazwisko
 4. Podpisane 2 egzemplarze Umowy Ramowej oraz kopię dokumentu tożsamości przekaż do DM BOŚ:
  • pocztą lub kurierem na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
  • osobiście w oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub AFI DM BOŚ S.A. (lista oddziałów>)

 

Prosimy pamiętać o: 
 

 • złożeniu na Umowach podpisów we wszystkich wyznaczonych polach,
 • przesłaniu kopii dokumentu tożsamości z nieczytelnym wizerunkiem*.

* Kopia dokumentu tożsamości powinna zawierać dane osobowe i adresowe Klienta oraz adnotację "dla użytku DM BOŚ", po weryfikacji zostanie niezwłocznie zniszczona. 
 

Umowa Ramowa jest pierwszym, formalnym etapem procesu - po jej podpisaniu można otwierać rachunki inwestycyjne. 

Podpisanie umowy online

W przypadku otwierania umowy online, e-Wniosek to element procesu podpisywania Umowy Ramowej, który umożliwia wgranie niezbędnych do otwarcia dokumentów.

Aby zalogować się do e-Wniosku otwórz link wysłany w wiadomości na adres e-mail, który wpisałeś w procesie rejestracji i postępuj zgodnie z instrukcją. 

Uwaga! Jeśli nie widzisz e-maila w skrzynce odbiorczej sprawdź inne foldery, np. Spam.

 

Podpisanie umowy korespondencyjnie

W przypadku korespondencyjnego podpisania umowy, e-Wniosek umożliwi pobranie Umowy Ramowej, która jest już uzupełniona Twoimi danymi podanymi we wniosku rejestracyjnym.

 

Aby zalogować się do e-wniosku przejdź na stronę logowania, którą przesłaliśmy Ci e-mailem.
W pola Identyfikator i Hasło wpisz odpowiednio dane, które otrzymałeś w procesie rejestracji (Identyfikator i Hasło tymczasowe). 

 

Po zalogowaniu do e-Wniosku:

 1. Pobierz i wydrukuj 2 egzemplarze Umowy Ramowej.
 2. Podpisz oba egzemplarze Umowy Ramowej (w pozycji podpis Klienta prosimy o złożenie czytelnego wzoru podpisu zawierającego pełne imię i nazwisko).
 3. Podpisane 2 egzemplarze Umowy Ramowej oraz kopię dokumentu tożsamości przekaż do DM BOŚ: 
  • pocztą lub kurierem na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
  • osobiście w oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub AFI DM BOŚ S.A. Lista oddziałów

Aby korzystać z dostępu do rachunku należy najpierw podpisać umowę z DM BOŚ. Po jej aktywowaniu będzie można zalogować się do systemu transakcyjnego - klient otrzyma powiadomienie na e-mail podany przy rejestracji. Rachunki inwestycyjne oraz dostępy do Rejestru Akcjonariuszy aktywowane z Umowy Ramowej będą otwarte na podstawie dyspozycji klienta w ciągu 24 godzin w dni robocze.

W przypadku podpisywania umów online, umowa zostanie aktywowana niezwłocznie po zaakceptowaniu przesłanych do nas dokumentów, najpóźniej do 24 godzin w dni robocze. 

 

W przypadku podpisywania umów osobiście, po wcześniejszej rejestracji, niezbędna jest wizyta w Centrali (Warszawa ul. Marszałkowska 78/80) lub w jednym z oddziałów. Po podpisaniu umów przez klienta aktywujemy je niezwłocznie.

 

W przypadku wyboru podpisania umów za pośrednictwem Kuriera czas aktywacji umów nie powinien przekroczyć czterech dni roboczych. Kurier dostarcza podpisane dokumenty do DM BOŚ.

 

W przypadku podpisywania umów drogą korespondencyjną przygotujemy dokumenty niezwłocznie i wyślemy za pośrednictwem poczty. Po podpisaniu umów należy je odesłać na adres DM BOŚ. Cała procedura może potrwać około tygodnia.

W przypadku podpisania umów drogą korespondencyjną za pośrednictwem poczty bądź kuriera należy potwierdzić tożsamość w jeden z wybranych sposobów:

 

 • przesłanie pierwszego przelewu z własnego rachunku bankowego. Przelew musi być dokonany przelewem zwykłym, a nie ekspresowym.
 • lub podpis na Umowach lub Umowie Ramowej poświadczony notarialnie
 • lub dokonania transferu papierów wartościowych z rachunku, którego jest się właścicielem

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail zostanie wysłany link, który umożliwi wyświetlenie Identyfikatora. Po kliknięciu w link zostanie wysłane sms-em hasło tymczasowe. Po podpisaniu umów i aktywacji dostępu będzie można zalogować się po raz pierwszy na rachunek. Przy pierwszym logowaniu będzie wymagana zmiana hasła.

Rachunek internetowy dla osób fizycznych otwierany jest zawsze z pakietem żółtym, który jest bezpłatny. Dyspozycja zmiany pakietu jest dostępna po zalogowaniu w menu [Dyspozycje -> Zmiana pakietu].

Klienci posiadający Umowę Ramową otwierają kolejny rachunek elektronicznie.

 

W tym celu należy zalogować się na rachunek maklerski i wybrać w menu [Dyspozycje -> Otwarcie rachunku], a następnie wypełnić odpowiednią dyspozycję:

 

 • Otwórz rachunek akcyjny
 • Otwórz rachunek akcyjny IKE
 • Otwórz rachunek akcyjny IKZE
 • Otwórz rachunek fundusze
 • Otwórz rachunek kontraktowy
 • Otwórz rachunek kontraktowy intraday
 • Otwórz rachunek FOREX
 • Otwórz rachunek zagraniczny akcyjny

 

Po wysłaniu dyspozycji rachunki są otwierane automatycznie lub w ciągu 24 godzin w dni robocze. Umowa Produktu jest zawierana elektronicznie i dostępna jest w formie pliku PDF po zalogowaniu do rachunku w tej samej formatce.

 

W przypadku braku Umowy Ramowej proponujemy jednorazowe podpisanie co uprości otwieranie kolejnych rachunków. Wniosek o Umowę Ramową dostępny jest w menu [Dyspozycje->Otwarcie Rachunku], a podpisanie możliwe korespondencyjnie (kurier lub poczta) lub osobiście. Po aktywowaniu umowy w systemie transakcyjnym [Umowa Ramowa - Aktywna] można złożyć dyspozycję otwarcia rachunków w sposób elektroniczny.

Po otwarciu rachunku przez właściciela pełnomocnik powinien wypełnić formularz rejestracyjny [osoba fizyczna - pełnomocnik] gdzie otrzyma hasła dostępowe.

 

UWAGA! W przypadku posiadania własnego rachunku przez pełnomocnika wystarczy złożyć wniosek w menu [Dyspozycje->Inne] dostępny po zalogowaniu. Pełnomocnictwo zostanie aktywowane po złożeniu podpisów przez właściciela rachunku oraz pełnomocnika w  obecności pracownika DM BOŚ.  Pełnomocnictwo może być także poświadczone notarialnie.

W celu założenia rachunku dla osoby prawnej należy podpisać umowę o prowadzenie rachunku inwestycyjnego (dla osób prawnych nie jest dostępna Umowa Ramowa).

 

Osoba prawna dokonuje rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny [osoba prawna -> właściciel]. Kolejnym krokiem jest określenie reprezentantów/pełnomocników dla których po akceptacji formularza wygenerują się hasła dostępu. Pracownik DM kontaktuje się e-mailem lub telefonicznie w celu określenia wymaganych dokumentów, reprezentantów lub pełnomocników i zakresu pełnomocnictwa, oraz sposobu podpisania umowy.

W celu zmiany tradycyjnego rachunku inwestycyjnego na rachunek z dostępem przez Internet należy podpisać Umowę Ramową. Pierwszy krok to wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowę Ramową można podpisać korespondencyjnie (poczta lub kurier) lub w wybranym oddziale DM BOŚ. Po aktywowaniu Umowy Ramowej można zalogować się do systemu transakcyjnego i podpisać elektronicznie umowę o rachunek inwestycyjny. Dotychczasowe rachunku nieinternetowe zachowają nadany poprzednio numer.

Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowych wśród klientów Domu Maklerskiego oraz wymiana informacji podatkowych z innymi państwami.

 

Uzyskanie oświadczenia o statusie CRS Klienta, jego rezydencji podatkowej jest obligatoryjne, a odmowa przez Klienta złożenia oświadczenia w powyższym zakresie uniemożliwia świadczenie usługi na rzecz Klienta. Oświadczenie jest integralną częścią umowy zawieranej przez Klienta. Jeśli Klient złoży oświadczenie, że jest rezydentem podatkowym państwa innego niż Polska i USA wówczas Pracownik zobowiązany jest uzyskać od Klienta jego numer TIN.

 

Jeżeli dane wprowadzone do oświadczenia o statusie CRS mogą wskazywać na możliwość posiadania innej niż wybrana rezydencji podatkowej, Dom Maklerski zobowiązany jest wymagać od Klienta potwierdzenia wskazanej rezydencji podatkowej certyfikatem rezydencji, wystawionym przez odpowiednie władze państwowe (na przykład rząd lub jego agencję lub jednostkę samorządu) państwa, co do którego Klient twierdzi, iż posiada jego rezydencję.
Przed podpisaniem umowy Klient jest zobowiązany przedstawić lub przesłać do DM oryginalny certyfikat rezydencji lub notarialnie poświadczoną kopię - w przypadku polskiego certyfikatu rezydencji - lub przetłumaczoną na język polski kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza w państwie, z którego podatnik pochodzi, opatrzoną pieczęcią apostille.

 

Więcej o CRS

 1. Skan lub zdjęcie obu stron dowodu osobistego.
   
 2. Skan lub zdjęcie drugiego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania - adres na dokumencie powinien być zgodny z adresem zamieszkania podanym we wniosku rejestracyjnym.

  Drugim dokumentem może być rachunek za media albo wyciąg z rachunku bankowego.

  Data dokumentu nie może być starsza niż 3 miesiące.
   

 3. Wzór podpisu napisany na białej kartce - czytelny podpis (pełne imię i nazwisko)
  Wzór podpisu musi dodatkowo zawierać zdanie: ”Wzór podpisu do Umowy Ramowej z dnia ... "(należy wstawić aktualną datę - złożenia podpisu)

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów wypełnienia obowiązków podatkowych w USA. Jej celem jest zobowiązanie zagranicznych instytucji finansowych do przekazywania do USA danych o saldach rachunków oraz informacji o ich właścicielach – podatnikach USA. W ten sposób amerykańskie władze skarbowe stają się zdolne do weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych tych osób.

 

Na podstawie przepisów Ustawy, DM BOŚ S.A. zobowiązany jest do pozyskania oświadczenia o statusie podatkowym Klienta. Złożenie oświadczenia przez Klientów, stanowi element procedury otwierania rachunku w DM BOŚ S.A.

 

Procedury identyfikacji i weryfikacji dotyczą wszystkich Klientów DM BOŚ S.A.

 

Więcej o FATCA

1/1