Czym jest MIFID?

MIFID (skrót od: Markets in Financial Instruments Directive, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. regulująca kwestię świadczenia na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) usług inwestycyjnych, w szczególności kwestię nadzoru nad obrotem instrumentami finansowymi.

Dyrektywa MIFID zastąpiła Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych i zmieniła jednocześnie treść następujących dyrektyw: 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. (ws. koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. (w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych) oraz 2000/12/WE z dnia 20 marca 2000 r. (odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe).

Postanowienia Dyrektywy MIFID zostały przeniesione na grunt polskiego prawa. Dnia 4 września 2008 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, natomiast dnia 20 listopada 2009 r. uchwalone zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

Cele MIFID

Wprowadzenie MIFID uznano za niezbędne w związku z rozwojem instrumentów finansowych oraz zmianami zachodzącymi na lokalnych i międzynarodowych rynkach finansowych, jak również z dążeniem do integracji rynków na terenie EOG. Przepisy MIFID wyznaczają ramy prawne dla lokalnie stanowionych przepisów ws. usług inwestycyjnych.

Główną intencją dyrektywy jest ochrona Klientów korzystających z usług świadczonych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne na terenie EOG. Aby ów cel osiągnąć, MIFID kładzie szczególny nacisk na wsparcie konkurencji na rynku usług inwestycyjnych. Wymusza zwiększoną przejrzystość działania przedsiębiorstw inwestycyjnych – w szczególności w zakresie obsługi Klientów (dostarczenie właściwej dla danego Klienta informacji, polecenie odpowiednich usług, zapewnienie prawidłowego wykonania składanych przez Klientów dyspozycji, właściwa archiwizacja dokumentów).

MIFID kładzie szczególny nacisk na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów. Informacje kierowane przez przedsiębiorstwo inwestycyjne do Klientów lub potencjalnych Klientów powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd. Ze szczególną starannością należy podchodzić do kwestii informowania Klientów nt. ryzyk związanych z daną usługą inwestycyjną oraz zarządzania „konfliktami interesów” – sytuacjami mogącymi wpływać na jakość obsługi Klienta w przedsiębiorstwie inwestycyjnym.  

Dostosowanie do MIFID dla klientów DM BOŚ

Wprowadzane przez Dyrektywę MIFID zmiany powinny być z punktu widzenia Klienta odbierane wyłącznie korzystnie. Podstawowym celem nowych przepisów jest ochrona Klienta i jego praw wobec przedsiębiorstwa inwestycyjnego. DM BOŚ wychodząc naprzeciw założeniom MIFID przyjął następujące rozwiązania:  

Klasyfikacja Klientów

Dyrektywa MIFID zobowiązuje przedsiębiorstwa inwestycyjne do podziału Klientów na trzy następujące grupy:

  • klientów detalicznych
  • klientów profesjonalnych 
  • uprawnionych kontrahentów 

Z przynależnością do każdej z nich wiąże się pewien szczególny zakres ochrony, który przedsiębiorstwa inwestycyjne muszą zapewnić Klientom. Celem działania w jak najlepszym interesie swoich Klientów DM BOŚ nadaje z dniem 17.06.2010 r. każdemu swojemu Klientowi status Klienta detalicznego, który wiąże się z możliwie najszerszym poziomem ochrony w związku ze świadczoną usługą maklerską. Oznacza on zapewnienie ze strony DM BOŚ najbardziej szczegółowych informacji, zwłaszcza nt. ryzyka powiązanego z danymi inwestycjami.

Adekwatność świadczonych usług

Zgodnie z dyrektywą MIFID przedsiębiorstwo inwestycyjne zobowiązane jest do przeprowadzenia oceny, czy na podstawie wiedzy oraz doświadczenia posiadanych przez Klienta świadczoną na jego rzecz daną usługę maklerską można uznać za odpowiednią/adekwatną. DM BOŚ za podstawowe kryterium przyjął tutaj liczbę oraz częstotliwość zawieranych przez Klienta transakcji na przestrzeni ostatnich lat. Jeżeli liczba transakcji oraz ich częstotliwość była wystarczająca, DM BOŚ uznał usługę maklerską świadczoną na danym rachunku za odpowiednią/adekwatną dla Klienta. Jeśli ów wymóg nie został spełniony, usługa maklerska została uznana za nieodpowiednią/nieadekwatną, a Klient otrzymał ostrzeżenie, że dana usługa może wiązać się - w ocenie DM BOŚ - ze zbyt wysokim dla niego ryzykiem.

Informacje nt. odpowiedniości/adekwatności usług DM BOŚ przesyłał do swoich Klientów na przełomie maja/czerwca 2010 r., w zależności od złożonej przez danego Klienta dyspozycji odbioru korespondencji – tradycyjną pocztą lub w formie komunikatu powitalnego na rachunek inwestycyjny.

Pełna informacja nt. zarządzania konfliktami interesów oraz polityki wykonywania zleceń

Nowe przepisy zobowiązują DM BOŚ do przekazania Klientom informacji na temat zarządzania konfliktami interesów, a także informacji o polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. DM BOŚ w związku z powyższym informuje, że przeciwdziała powstawaniu konfliktów ze swoimi Klientami poprzez rozwiązania organizacyjne oraz wewnętrzne regulacje. DM BOŚ dokłada należytej staranności, aby w przypadku powstania takiego konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesów Klienta. DM BOŚ realizuje także politykę wykonywania zleceń polegającą na działaniu w jak najlepiej pojętym interesie Klienta. Wykonując złożone przez Klienta zlecenie, DM BOŚ dąży - poprzez wybór właściwego rynku - do uzyskania możliwie najlepszych dla niego wyników.

Aktualne, dostosowane do wymogów MIFID przepisy

W związku z dostosowaniem działalności prowadzonej przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. do wymogów Dyrektywy MIFID oraz wejściem w życie zmiany do Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy, DM BOŚ opracował zestaw wymaganych tymi przepisami informacji i dokumentów. Od dnia wejścia w życie przepisów implementujących założenia Dyrektywy MIFID na polskim rynku kapitałowym, czyli od dnia 17.06.2010 r. w DM BOŚ obowiązują zaktualizowane, zgodne z owymi przepisami treści wszystkich regulaminów, na podstawie których DM BOŚ świadczy usługi maklerskie swoim Klientom. Polecamy Państwu zapoznanie się z ich treścią.

Dyrektywa MIFID oraz inne akty prawne uzupełniające

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG) - (MiFID)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy

Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (tzw. MiFID poziomu 2)

Dyrektywa 2006/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów  

Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów  

Najważniejsze krajowe akty prawne dostosowujące rynek usług inwestycyjnych w Polsce do wymogów MIFID-u:

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

Dokumenty opracowane przez DM BOŚ na potrzeby MIFID

Dokumenty opracowane przez DM BOŚ na potrzeby MIFID można znaleźć na stronie Dokumenty.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1