Towary giełdowe

Przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii SA są towary z fizyczną dostawą – energia elektryczna oraz gaz ziemny, a także prawa majątkowe które otrzymują beneficjenci systemów wsparcia energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej. Rynek organizowany przez TGE SA jest jedynym miejscem na którym możliwe jest zbycie powyższych praw majątkowych, także realizacja przez przedsiębiorstwa energetyczne ustawowego obowiązku sprzedaży części energii elektrycznej i gazu na rynku giełdowym.

Prawa Majątkowe

Prawa majątkowe są towarem giełdowym wynikającym ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego a także świadectw efektywności energetycznej. Świadectwa pochodzenia energii są częścią systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej. Wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek wytwórcy energii elektrycznej złożony za pośrednictwem lokalnego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, na którego terenie znajduje się źródło energii. Wynikające ze świadectw pochodzenia energii prawa majątkowe wpisywane są do Rejestru Świadectw Pochodzenia i zbywalne są na Towarowej Giełdzie Energii S.A., stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku. Nabywcami praw majątkowych są przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, gaz i ciepło odbiorcom końcowym, na których ciąży ustawowy obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia.

Rodzaje praw majątkowych:

 • potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii:
  • zielone certyfikaty, instrument: PMOZE i PMOZE_A (wiatr, woda, geotermia, słońce, spalanie biomasy)   
  • błękitne certyfikaty,instrument: PMOZE-BIO (spalanie biogazu) 
 • potwierdzenie wprowadzenia biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej gazowej (brązowe certyfikaty, instrument: PMBG)
 • potwierdzenie oszczędności energii wynikającej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (białe certyfikaty, instrument: PMEF)

Energia Elektryczna

Jednym z podstawowych towarów na rynku energii jest energia elektryczna. Przedmiotem transakcji jest fizyczna dostawa energii elektrycznej w określonej ilości w konkretnym przedziale czasowym. Jednostką obrotu jest MWh.

Obrót energią elektryczną odbywa się na dwóch typach rynków:

 • Spot (Rynek Dnia Następnego, Rynek Dnia Bieżącego), na którym sprzedawana jest energia maksymalnie na dwa dni przed jej fizyczną dostawą.
 • Terminowy (Rynek Terminowy Energii Elektrycznej), na którym sprzedawana jest energia w postaci instrumentów terminowych typu forward z dostawą w określonym okresie w przyszłości.

Rodzaje kontraktów typu forward:  

 • tygodniowe 
 • miesięczne 
 • kwartalne 
 • roczne

Gaz

Towarem na rynku gazu jest gaz ziemny wysokometanowy oraz gaz ziemny zaazotowany. 
Jednostką obrotu jest MWh.

Obrót gazem odbywa się na dwóch typach rynków:

 • Spot (Rynek Dnia Następnego Gazu, Rynek Dnia Bieżącego Gazu), na którym sprzedawany jest gaz maksymalnie na jeden dzień przed jego fizyczną dostawą.
 • Terminowy (Rynek Terminowy Gazu), na którym sprzedawany jest gaz w postaci instrumentów terminowych typu forward z dostawą w określonym okresie w przyszłości.

Rodzaje kontraktów typu forward:  

 • tygodniowe
 • miesięczne 
 • kwartalne 
 • sezonowe
 • roczne

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1