Towarowa Giełda Energii

Prowadzenie giełdy towarowej jest przedmiotem działalności spółki akcyjnej – Towarowa Giełda Energii S.A. w Warszawie (TGE).

Celem spółki jest:

 • koncentracja podaży i popytu na towary giełdowe
 • zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu transakcji giełdowych i rozliczeń
 • upowszechnianie jednolitych informacji umożliwiających ocenę aktualnej wartości towarów giełdowych

Zakres działalności

Przedmiotem obrotu na TGE może być m.in.:

 • energia elektryczna
 • paliwa ciekłe i gazowe
 • limity wielkości produkcji, w szczególności produkcji elektrycznej
 • limity wielkości emisji zanieczyszczeń
 • prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego i świadectw efektywności energetycznej

TGE prowadzi następujące rynki:

 1. Rynek Praw Majątkowych (RPM) 
 2. Rynek Dnia Następnego energii elektrycznej (RDN)
 3. Rynek Dnia Bieżącego energii elektrycznej (RDB)
 4. Rynek Dnia Następnego i bieżącego gazu (RDNiBg)
 5. Rynek Terminowy Towarowy energii elektrycznej (RTEE)
 6. Rynek Terminowy Towarowy gaz (RTTg)
 7. Rynek Uprawnień do Emisji (RUE)
 8. Rynek Instrumentów Finansowych

TGE organizuje również system rejestracji oraz ewidencji świadectw pochodzenia energii, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej (Rejestr Świadectw Pochodzenia/RŚP).

System Rejestru Świadectw Pochodzenia zapewnia:

 • rejestrację świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych 
 • ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi
 • ewidencjonowanie stanu posiadania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
 • przeprowadzanie procesu umarzania świadectw pochodzenia i wygasania odpowiadających im praw majątkowych

TGE również może rozliczać transakcje zawierane na giełdzie oraz transakcje pozagiełdowe.

Izba Rozrachunkowa

Prowadzenie giełdowej izby rozrachunkowej jest przedmiotem działalności spółki akcyjnej – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT)

Akcjonariuszami giełdowej izby rozrachunkowej mogą być wyłącznie spółki prowadzące giełdę, akcjonariusze spółki prowadzącej giełdę, banki, Skarb Państwa oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Do zadań giełdowej izby rozrachunkowej należy organizacja i prowadzenie rozliczeń transakcji giełdowych, w szczególności:

 • badanie stanu finansowego członków w zakresie możliwości terminowego wywiązywania się z zobowiązań wynikających z transakcji giełdowych
 • organizowanie i zarządzanie systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji

Giełdowa izba rozrachunkowa zapewnia przeprowadzanie rozliczeń członków z tytułu transakcji giełdowych, w szczególności przez zagwarantowanie ich zobowiązań i wierzytelności wynikających bezpośrednio z tych transakcji.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1